Het Zesde Zintuig

Zesde Zintuig

Wat is het Zesde Zintuig ?

Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, telepathie, communiceren met gene zijde en objecten met louter denkkracht verplaatsen. Enkele parapsychologische verschijnselen die worden toegeschreven aan het Zesde Zintuig. Een spannend verschijnsel, gehuld in een wolk van mysterie en controverse. Het bestaan van dit zintuig wordt door sommigen hartstochtelijk omarmt en door andere te vuur en te zwaard bestreden. Reden genoeg om dit fenomeen eens goed onder de loep te nemen. Wat is het Zesde Zintuig en waarom zou het bestaan ?

Wat is een zintuig en wat is de functie van een zintuig ?

Definitie van een zintuig : een orgaan, of breder een systeem, om de werkelijkheid waar te nemen.

Onze ogen zien licht, onze oren horen geluid, we ruiken, proeven en voelen en het rijtje, 5 in totaal, is compleet.  Zintuigen zijn instrumenten om de omgeving en ook jezelf waar te nemen. Ze waarschuwen je voor de warmte van vuur, voor afgronden en gevaarlijke beesten. Tevens leiden zij je naar voedsel en helpen zij je bij het onderhouden van banden met je soortgenoten. Zintuigen zijn er om te leven, maar ook om je in leven te houden. Samen met emoties vormen zintuigen onze totale beleving. Een zintuig is dus een werktuig van de ziel, je wezen.

Als er een zesde zintuig bestaat ligt het voor de hand dat dit ook helpt om te (over)leven . En dat is ook precies wat we uit de verhalen kunnen opmaken. Waarin paranormale waarnemingen verschillen van gewone waarnemingen is dat er vaak speciale omstandigheden nodig om de kanalen als-het-ware te openen. Het lijkt vaak meer op een nood-verbinding die alleen tot stand komt onder heftige emoties en in wezenlijke en levensbedreigende situaties. Een verbinding die je behoed voor grote gevaren en je alert maakt op gunstige mogelijkheden.

Op een of andere manier worden afstanden, tijd, ruimte en kennis vloeibaar onder bepaalde omstandigheden en krijg je informatie die je volgens de gekende wetten niet zou kunnen krijgen.

Evolutionaire oorsprong

Ik denk dat het waarom van het zesde zintuig het makkelijkst kan uitleggen aan de hand van de evolutie. Het meest belangrijk in de evolutie is altijd geweest, overleven. Zintuigen maken het mogelijk kansen en gevaren waar te nemen, maar hoe ontstaan ze ? Ik heb me altijd verwonderd over het feit hoe iets als een oog zich heeft kunnen ontwikkelen. Hoe weet een cel, de basis van een organisme, nu ooit van het bestaan van licht, of geur af  ? Hoe kan het zich specialiseren om een bijvoorbeeld licht op te vangen of geluid ? Hoeveel eenvoudiger zou dit te verklaren zijn als de cel als het ware een zesde zintuig had. Als het op een of andere manier kennis had van de externe wereld zonder een zintuig of receptor zoals wij die kennen. Wij mensen hadden ook een vermoeden van infrarode stralen voordat wij er een meetinstrument (zintuig) voor uitvonden. Het zesde zintuig kan in dit licht gezien worden als een soort katalysator van ontwikkelingen van de zintuigen. Een soort moeder-zintuig. Wellicht zijn sommige onderdelen van wat wij nu het zesde zintuig noemen ook wel nieuwe zintuigen in wording ? Feit blijft dat voorgevoel en intuïtie wezenlijke voordelen bieden in de strijd om het bestaan van een individu en dat bijvoorbeeld telepathie een groep veel voordeel biedt.

Waarom zou je in het zesde zintuig geloven ?

De meeste van ons zullen wel ervaringen hebben met intuïtie, of het denken aan iemand die dan net belt. In elk geval niet zo spectaculair als de verhalen die iedereen wel kent. Je moet jezelf afvragen.. wanneer zou ik geloven ?  Wat als je wakker schikt om 4:30 ‘snachts en denkt je  favoriete tante te zien staan aan het eind van je bed en enige uren later verneemt je dat je tante op dat tijdstip plotseling is overleden  ? Wat als je partner deze ervaring heeft ? En wat als je dit verhaal hoort van je buurman, of een willekeurige persoon op tv of internet ?

Wat te denken van verhalen over interne stemmen die mensen waarschuwen voor naderend onheil. “kijk achter je !” je kijkt om en kan zodoende net opzij stappen en een naderende auto ontwijken. Verhalen als deze zijn legio, en als je zelf geen directe ervaringen hebt ben je aangewezen op ervaring van anderen. Verhalen van anderen als leidraad voor het onkenbare.

Paranormale ervaringen zo oud als de mensheid

Van parapsychologische verschijnselen wordt door culturen en tijdperken heen bericht. Aboriginals claimen telepathisch te kunnen communiceren over lange afstanden, sjamanen communiceren met de ziel van een geneeskrachtige plant. In menig samenleving neemt het zelfs een centrale plaats in. Contact met de voorvaderen bijvoorbeeld is een algemeen gebruik in vele culturen. Berust zoiets wijdverbreidst,  een integraal onderdeel van de menselijke ervaring(zoals gezegd niet voor een ieder in dezelfde mate), louter op fantasie ? De betekenis die aan paranormale ervaringen geven kan worden staat open voor discussie,  de ervaringen zelf zijn zo echt als ervaringen maar kunnen zijn.

Leve het subjectieve !

Als we het over bewijs van het paranormale hebben komen we uit bij de wetenschap. Het manco van de huidige wetenschap is echter dat ze alles ontkent, wat ze niet kan bewijzen. De persoonlijke ervaring is, als grond van kennis en wijsheid, terzijde geschoven ter faveure van de empirie (proefondervindelijke observatie). Deze keuze heeft ons veel voortgang gebracht. Geloof maakte plaats voor harde feiten en bewijzen. Maar is de persoonlijke ervaring dan altijd een foutieve bron van kennis en wijsheid ? In de rechtspraak kennen we zoiets als een getuige en hoe meer getuigen hoe meer bewijs. Het wordt aannemelijker. We noemen dit in wetenschappelijke termen intermenselijk subjectiviteit. Onze samenleving zou niet kunnen functioneren zonder het gedeelde subjectieve te onderkennen. Een voorbeeld is humor, of smaak. Het staat niet vast dat iets grappig is of smaakvol, maar door de gedeelde ervaring, het gedeelde subjectieve, wordt het onderkend. Als de ervaringen van het zesde zintuig oprecht en overtuigend zijn, er door veel verschillende soorten mensen van wordt bericht en er overeenkomsten zijn in  opbouw en structuur, neemt de waarschijnlijkheid dat ze waar zijn toe.

Wetenschappelijk onderzoek

Paranormale fenomenen lenen zich moeilijk voor onderzoek. Dit komt door het eerder genoemde sporadische karakter en de emotionele context die vaak nodig is. Parapsychologische fenomenen overkomen de mensen meer dan dat ze actief kunnen worden opgeroepen. De wetenschap heeft het liefst een reproduceerbare test. Een eerste experiment op dit terrein was de Ganzfeld test. Hierbij wordt gekeken of 2 testpersonen telepathisch informatie (een aantal simpele symbolen) kunnen oversturen. Deze test bleek niet erg succesvol. Betere resultaten zijn geboekt met onderzoeken van Rupert Sheldrake. Hij creëerde een experiment waarin onderzocht werd of honden zouden kunnen aanvoelden wanneer hun baas, die elders vertoefde, huiswaarts keerde. Het anticipatie gevoel van de hond wanneer de baas de weg terug inzette. Een briljante idee, omdat dit perfect aansluit bij het evolutionaire voordeel van een hond om te weten wanneer de baas van de roedel op de weg terug is. Daarnaast deed hij ook  experimenten die meten of iemand kan merken of hij of zij geobserveerd wordt. Iedereen heeft wel de ervaring dat je op straat loopt en opkijkt om te ontdekken dat er iemand vanuit een raam naar je kijkt. Het evolutionaire voordeel ergens aan te voelen dat je waargenomen wordt is duidelijk. Jagers vertellen ook dat het constant observeren van een prooidier af te raden is juist omdat zij geloven in dit mechanisme.

De laatste ontwikkelingen in paranormaal onderzoek maken gebruik van emotionele beelden. In het experiment van Dean Radin worden fysiologische meetapparaten gebruikt om stress en opwinding te meten. De proefpersoon krijgt, willekeurig, om de 5 seconden, of een nietszeggend plaatje voorgeschoteld, of een foto met een emotionele lading (seks, geweld etc.) Het lichaam bleek al te reageren op emotionele plaatjes voordat ze werkelijk verschenen. Ook in een experiment waarin mensen werd gevraagd steeds te kiezen tussen 2 verborgen plaatjes kozen mensen significant meer voor de afbeelding met een zinnenprikkelende inhoud. (en dit was ook het doel van het experiment) Zo blijkt de emotionele context een randvoorwaarde is voor succesvolle parapsychologische experimenten.

Op onderzoek in het veld van de parapsychologie wordt helaas nogal neergekeken. Voor prestige en carrière mogelijkheden is het raadzaam om je als wetenschapper niet in dit veld te bewegen. Ik ben echter van mening dat onderzoek naar deze fenomenen ons veel antwoorden kan opleveren. Ook antwoorden waar we om verlegen zitten. Meer te weten komen over de wereld achter onze werkelijkheid.

Sceptici

Iedereen kent ze wel. De ras-sceptici. Hier kan ik kort over zijn. Dit zijn beroepsontkenners van alles wat niet in hun denkraam past, geen kritische onderzoekers. Kritisch kijken naar een verhaal of bewering is een prima houding. Maar het vereist dus wel om echt te kijken. Zoals hierboven vermeld is er wel degelijk wetenschappelijk bewijs, maar dit wordt vaak simpelweg terzijde geschoven en niet, zoals wetenschappelijk gebruikelijk is, opnieuw getest.

Accuratesse /Feilbaarheid

Naast de ervaring kan de informatie die wordt ontvangen natuurlijk worden geverifieerd. Is de informatie juist ? Aanwijzingen in moordzaken, het aanvoelen van ziektes en aandoeningen. Je moet je afvragen, hoe vaak stelt een arts een goede diagnose en gebruikt hij daarbij niet ook zijn of haar zesde zintuig ? Iedereen maakt fouten, interpreteert verkeerd of heeft wel eens een slechte dag.

Bedenk ook dat als er in objecten, bij personen, bij plaatsen en noem maar op paranormale informatie “opgeslagen” ligt het potentieel aan informatie vrijwel oneindig is. Zelfs gewone mensen lukt het soms niet om de juiste informatie te vinden als ze kunnen beschikking over een keur aan naslagwerken. (fouten bij het opzoeken bij 2voor12)  Ik denk dat veel foutieve informatie dus niet fout is, maar gewoon niet betrekking heeft op de persoon of situatie waarom het gaat !

Is een zintuig onfeilbaar ? Gestalt psychologie leert ons dat we zien in gehelen. Onze hersenen maken een compleet plaatje van alles wat we zien. Daarom maken we vaak fouten in perceptie en interpretatie. We zien vaak wat we willen zien, of wat we verwachten. Onze hersenen vullen veel in. Dit is dus altijd een gevaar, maar speelt uiteraard een grotere rol bij waarnemingen op de rand van ons bewustzijn. Mensen met paranormale gaven vertellen ons dat de kunst van goed paranormale waarnemen is om die verwachtingen, het invullende brein, zoveel mogelijk uit te schakelen.

Turen in de verte

Vergelijk het zesde zintuig eens met turen in de verte. Het herkennen van een beest, in het bos, op grote afstand. Welk beest is het ?   Maakt mijn fantasie niet een beest van een paar apart gevormde takken ? Zo ook met het zesde zintuig. Puzzelstukjes worden opgevangen, losse beelden, frasen, metaforen. De  vertaalslag naar “onze wereld” is lastig. Hierbij wil ik ook refereren aan Plato. In zijn grot allegorie stelt hij dat wat de mens ervaart eigenlijk slechts een schaduw is van een achterliggende werkelijkheid. Er is een wereld van abstractie, zonder tijd en vergankelijkheid die zijn schaduw werpt op onze wereld. Het zesde zintuig maakt wellicht op een of andere manier contact met deze dimensie. Het raderwerk achter onze werkelijkheid.

Charlatans.

Iedereen is wel bekend met de mediums die op televisie of in het openbaar hun “kunsten” etaleren. Hebben deze mensen echt een gave of zijn het profiteurs die gebruik maken van de naïeve sentimenten van het publiek ? In elke beroepsgroep heb je mensen met meer talent en oprechtheid, maar het is inherent aan de mysterie en oncontroleerbaarheid, wat dit gebied eigen is, dat er mensen zijn die de zaak bedonderen. Ik denk dat veel mediums wel over een bepaald talent beschikken, maar presteren en plein publiek, zelfs op nationale tv ?  Hoeveel artiesten playbacken niet op het podium ? Iets kunnen is één, het ten alle tijden ten overstaan van publiek etaleren is een tweede. Wat ze binnen krijgen is wellicht lang niet zo concreet , of makkelijk duidbaar, als ze ons willen doen geloven. Natuurlijk is een medium op tv ook vooral entertainment.

In de ontmaskerings-drift die sommige lieden tentoonspreiden wordt een medium vaak misleid met verkeerde informatie en verkeerde feedback. Dat een medium dan foutieve informatie verteld is eigenlijk niet zo vreemd. Een arts kan je ook foppen met een vaag verhaal over klachten en verkeerde feedback. Het bewijst op zich niets. Zo ook het verwijt dat mediums aan het zogeheten Cold Reading doen. (wat zoveel wil zeggen als puur het lezen van de persoon op basis van uiterlijke kenmerken) Ik denk zeker dat ze deze techniek bewust of onbewust gebruiken, deels ook om gaten (en ja die kunnen nogal groot zijn) in hun paranormale waarneming op te vullen, of om de indrukken die ze krijgen te kunnen duiden. Het gebruik van Cold reading bewijst op zich zelf niets.

Tot slot een fragmentje met Jomanda (ben geen fan) en Jack Spijkerman in de hoofdrol. Op zijn minst opmerkelijk dat zij spreekt van het getal 10 waarmee Jack de deksel op zijn neus zou krijgen. Herinneren we ons dat Jack werd uitgekotst na zijn vertrek (voor de poen) naar de Zender 10 ?

Ieder moet voor zichzelf de vraag beantwoorden of het zesde zintuig bestaat. Ik geloof in de verhalen, in de mensen die ze vertellen en de culturen die dit fenomeen omarmen. Uiteraard zijn veel verhalen ook opgeklopt en veel voorspellingen overdreven vaag en nietszeggend, maar het gaat om de pareltjes, de verhalen die je in verwondering achterlaten. De wetenschap is inmiddels enigszins op weg om licht te werpen op dit fenomeen. Zelfs de natuurwetenschappen doen met ontdekkingen in de Quantum mechanica een duit in het zakje. We gaan spannende tijden tegemoet ! Tenminste dat zegt mijn voorgevoel.

Advertenties

2 gedachtes over “Het Zesde Zintuig

 1. Interessant Eelco. Wetenschap en parapsychologie hebben elkaar nooit lekker gelegen, terwijl er juist heel interessante resultaten geboekt zouden kunnen worden als je op een wetenschappelijke manier naar dit soort verschijnselen kijkt (zoals Sheldrake, geweldige resultaten! heb ik wel eens een docu van gezien op tv). Het is het bij elkaar komen van ratio en gevoel, hoofd en hart, en daar moeten we als mens ook naar toe denk ik. Niet alleen maar met beide benen op de grond of alleen maar zweven, maar allebei tegelijk, niet makkelijk!
  Zelf merk ik aan Ruby regelmatig dat ze precies weet waar ik aan denk. Komen we bijvoorbeeld de woonkamer in en ik zie iets liggen (een schaar) dat potentieel gevaarlijk voor haar is. ´Die moet ik snel opruimen voor zij hem ziet´, denk ik dan, en ja hoor, waar rent mevrouw op af? Terwijl er nog 1001 andere spullen liggen… Dit gebeurt ons regelmatig, dat lijkt mij geen empirisch toeval…

 2. Ik heb het altijd wat moeilijk gehad met de term zesde ‘zintuig’ wat dat nodigt uit tot wetenschappelijk onderzoek om de plaats, functie, werking van het zintuig te bepalen.
  Filosoferen over ‘het zesde zintuig’ (’t is wel een gemakkelijke omschrijving 😉 ) vind ik boeiender. Je refereerde zelf naar Plato en de allegorie van de grot. Dit is een interessant vertrekpunt, wat is werkelijkheid, hoe nemen we het waar, in hoeverre is die beperkt,…

  De argumenten ‘tegen’ het bestaan van het zesde zintuig, zullen voornamelijk gebaseerd zijn op ratio, die ‘voor’ zullen eerder gebaseerd zijn op emotie. In onze cultuur wordt emotie minder gewaardeerd dan ratio en dat is jammer.

  Je kan je natuurlijk ook afvragen wat de zin/ het nut is van geloven in een zesde zintuig. Maak dit je leven meer zinvol, betekenisvol, gemakkelijker? …..

  Ik ben geen voorstander van de term, ik zou bijna zeggen gooi het maar op de vuilnisbelt. maar dat is natuurlijk het kind met het badwater weggooien…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s